งานประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
May 17, 2018
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.มหิดล ออกบริการเคลื่อนที่จังหวัดระนอง
May 18, 2018

พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับเหรียญจาก “มหิดลเกมส์”

sport3

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“มหิดลเกมส์” จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนงานต่างๆ ตลอดจนใช้การแข่งขันดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละชนิดกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

Recent post