พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับเหรียญจาก “มหิดลเกมส์”
May 17, 2018
การประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางการศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
May 18, 2018

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.มหิดล ออกบริการเคลื่อนที่จังหวัดระนอง

dent01

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกหน่วยทันตกรรมฯ โดยการนำของ ศ.คลินิกเกียรติคุณทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการทางทันตกรรม รักษาพยาบาลและให้ความรู้ ทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภายในช่องปาก เป็นต้น

Recent post