ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล | ดูทั้งหมด

การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

การขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล

banner-cover-label-01
banner-cover-label-02
banner-cover-label-03
banner-cover-label-04
banner-cover-label-05
banner-cover-label-06
banner-cover-label-07
banner-cover-label-08
banner-cover-label-09
banner-cover-label-10
banner-cover-label-11
banner-cover-label-12

การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลตามแนวทางคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

คู่มือการประเมิน ITA 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)

นโยบาย/แนวปฎิบัติ/มาตรการ