สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ม.มหิดลห่วงใย ปีใหม่เด็กไทยปลอดภัย เมื่อใช้คาร์ซีท”
December 21, 2022
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ อาจารย์ผู้สอนในโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
December 21, 2022

วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกในรูปแบบเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ คือ “คุณธรรมและความโปร่งใส” ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนประชาคมชาวมหิดล ร่วมยึดมั่นในค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย คือ  Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงตนเพื่อตั้งมั่นอยู่ใน คุณธรรม และความดีงาม ตลอดจนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ชมคลิปวิดีโอ