คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The ASEAN University Network Technology Enhanced Personalised Learning Steering Committee meeting และ Workplan Seminar 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์
May 25, 2023
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Yonsei University College of Dentistry สาธารณรัฐเกาหลี
May 26, 2023

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอ “ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน การปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร” จากนั้น ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนา โดยมี นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอบคุณภาพจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล