คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Yonsei University College of Dentistry สาธารณรัฐเกาหลี

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566
May 26, 2023
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”
May 27, 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Yonsei University College of Dentistry สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Kee-Joon Lee, Dean, Yonsei University College of Dentistry สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ที่มีระหว่างกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Prof. Ki Woo Kim, Director of External Affairs พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Kyung-Seok HU, Vice Dean for Academic Affairs และ Prof. Na-Young Song เข้าร่วมพิธี ณ Yonsei University College of Dentistry

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล