มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MUQD Webinar หัวข้อ “การพัฒนากระบวนการทำงาน กับการจัดการความรู้”
January 13, 2022
มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2565
January 14, 2022

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนผู้บริหารส่วนงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพิจารณาบอกรับวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 และการรายงานความคืบหน้าการพัฒนาห้องสมุดฯในโครงการ Mahidol Intelligent Library ภายใต้โครงการ Mahidol Digital Convergence University นอกจากนี้ ได้มีการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูล และข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมมาใช้ในการพัฒนาให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป