หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565
January 13, 2022
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 8”
January 15, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการดำเนินงานปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2564 และแผนการดำเนินงานในปี 2565 และปี 2566 พร้อมทีมรองอธิการบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2565 และปี 2566 พร้อมหารือแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนการวางแนวทางปรับกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี และผลักดันโครงการ ตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้