คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะเภสัชศาสตร์
November 25, 2021
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยราชสุดา
November 25, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โดยภาควิชาสรีรวิทยา จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Trends in Molecular Ageing Research”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Trends in Molecular Ageing Research” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปิติ จันทร์วรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Prof. Dr. Luminita Paraoan จาก Institute of Life Course and Medical Sciences, University of Liverpool สหราชอาณาจักร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ มีนักวิจัยด้านชีวโมเลกุล นักวิชาการ คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านศูนย์วิจัยการเสื่อมสภาพตามวัยและการชะลอวัย ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Institute of Life Course and Medical Sciences, University of Liverpool สหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการสูงวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในแง่ของกระบวนการสูงวัย กลไกระดับเซลล์ แนวทางการรับมืออย่างเหมาะสม และการป้องกันการเกิดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ชีวเภสัชศาสตร์เพื่อสุขภาวะวัยชรา” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมต่อไป