คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โดยภาควิชาสรีรวิทยา จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Trends in Molecular Ageing Research”
November 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัด MUQD Webinar ในหัวข้อ “OBEs Transformation”
November 25, 2021

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยราชสุดา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของวิทยาลัยราชสุดา โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting)