คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยราชสุดา
November 25, 2021
ม.มหิดล ร่วมงานเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
November 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัด MUQD Webinar ในหัวข้อ “OBEs Transformation”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม MUQD Webinar ในหัวข้อ OBEs Transformation ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert & Assessor รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาแบบ Outcome-based Education (OBE) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด MUQD Webinar ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด แนวทาง เคล็ดลับกระบวนการทำงานของผู้นำองค์กร ผู้บริหารส่วนงานที่มีการดำเนินการเป็นระบบ และเกิดผลลัพธ์ที่ดีในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA เพื่อที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานหรือส่วนงานของตนเองต่อไป โดยมีกำหนดจัดทุกวันพฤหัสบดี ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้จากเว็บไซต์ของกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/qd/index.html และสามารถรับชม MUQD Webinar ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ Mahidol University Digital KM Masterclass https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/