ม.มหิดล ร่วมงานเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัด MUQD Webinar ในหัวข้อ “OBEs Transformation”
November 25, 2021
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย
November 26, 2021

ม.มหิดล ร่วมงานเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ร่วมงานเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติร่วมการเสวนา “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา” พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ ตอบโจทย์กับบริบทของประเทศ ให้เกิดกลไก การทำงาน ในบทบาทการพลิกโฉมในความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ นวัตกรรมที่เกิดการผลิต สู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ