คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยราชสุดา

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โดยภาควิชาสรีรวิทยา จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Trends in Molecular Ageing Research”
November 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัด MUQD Webinar ในหัวข้อ “OBEs Transformation”
November 25, 2021

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยราชสุดา