มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 221 (The 221st AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)
July 5, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 6, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร”

38368

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กล่าวต้อนรับ ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมสมองของบุคลากรทั้งสายวิขาการและสายสนับสนุนในการร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ได้แผนแม่บทของสถาบันฯ สู่แผนปฏิบัติการในอีก 5 ปีข้างหน้า