มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม 12th ASEAN University Network Rectors Meeting
July 9, 2021
ม.มหิดล เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ของ กระทรวง อว.
July 10, 2021

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ra1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ณ ห้องประชุม 301 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ในการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพพยาบาล ที่เน้นผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยที่ซับซ้อน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหลักสูตรวุฒิบัตรเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ การบริการ และงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลต่อไป