คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของบัณฑิตวิทยาลัย
October 15, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
October 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2564”

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานเสวนาผู้ตรวจประเมินAfter Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564” ภายใต้หัวข้อ “ถึงตัวจะห่างไกล แต่หัวใจไม่ห่างกัน ซีซั่น 2” ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยมหิดล: เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ปี 2564 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพประจำปี 2564 และเพื่อขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่ได้สละเวลาทุ่มเทกำลังกาย ใจ จนทำให้กระบวนการตรวจประเมินเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA เข้าร่วมงาน