ม.มหิดล ร่วมประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2564
July 16, 2021
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ศรีตรังปันสุข” รับบริจาค และจัดอาหารส่งต่อไปยังรพ. เจ้าหน้าที่และชุมชน พร้อมเตรียมวางแผนจัดทำ Home Isolation สำหรับบุคลากร
July 16, 2021

ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Thai Universities Promotion Seminar ผ่านระบบออนไลน์

001

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ Mr. Stephen Edward Smith, Student and Alumni Engagement Officer คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “Thai Universities Promotion Seminar” ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย Yunnan Around Asia International Education Center และมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยของไทย และหลักสูตรที่น่าสนใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ งานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ได้แก่ อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Mr. Stephen Edward Smith, Student and Alumni Engagement Officer คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ อาจารย์เอกสิงห์ วีรไสวนนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ