ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 ด้านสาธารณสุข”
December 2, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือโครงการ “การบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์”
December 2, 2020

นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะต่างๆ คว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขัน China-ASEAN New Smart City Innovation and Entrepreneurship 2020

1606901604031

ทีมนักศึกษาผู้ออกแบบแอปพลิเคชัน U-link ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน China-ASEAN New Smart City Innovation and Entrepreneurship 2020 ซึ่งจัดโดย Nanning Municipal D&R Commission ร่วมมือกับ Nanning Foreign Affairs Office และบริษัท CloudBae Big Data Industry Development

แอปพลิเคชัน U-link เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาต่างชาติในด้านข้อมูลการศึกษา วัฒนธรรม และเพื่อการรวมกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ได้รับการออกแบบโดยทีมนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ASEAN Studies for Sustainable Development) ซึ่งเป็นหลักสูตรจากที่ได้รับความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

โครงการนี้ดำเนินการภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมเยอร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย Vega Fria Postrano, Deepa Parajuli, Wang Chenhao, Bawk Seng Lu และ Khin New Cho เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี ค.ศ. 2025 (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025) ในการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของอาเซียนในการอุดมศึกษา ซึ่งจะเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่แรก