คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
December 14, 2020
กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 6
December 15, 2020

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” และ แถลงข่าว “เภสัชพันธุศาสตร์ กับแนวปฏิบัติการตรวจพันธุกรรม”

phamacy11

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวถึง การนำเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในระบบสุขภาพของประเทศไทย ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

จากนั้น เป็นการแถลงข่าว เรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์ กับแนวปฏิบัติการตรวจพันธุกรรม” สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ โดยเป้าหมายสำคัญคือ การเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาด้วยยา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และ ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร เภสัชกรประจำโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และการนำเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้จริงในสถานพยาบาลของรัฐ

การจัดประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณาสุข ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ในการทำโครงการวิจัย เรื่อง“เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” ขึ้น เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมคลินิก และเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการและดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับเภสัชกรวิชาชีพ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ผลลัพธ์ของโครงการนี้นำมาใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของระบบสุขภาพ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด