ม.มหิดล ร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ การประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
December 3, 2020
ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
December 4, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิด “โครงการพัฒนาย่านสุขภาพ พญาไท-ราชเทวี ”

ph-04

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร  บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาย่านสุขภาพ พญาไท-ราชเทวี “ศูนย์บริการอยู่เป็นสุข : Well – Being Center” โดยมี คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้ และผู้แทนชุมชนสวนเงิน ผู้แทนชุมชนวัดมะกอก เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ได้แก่ การให้ความรู้ข้อมูลด้าน (B-Health) การคัดกรองและประเมินความเสี่ยงสุขภาพตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การตรวจร่างกายด้วยเครื่อง Biofeedback กิจกรรมฝึกสติ/สมาธิ (Mindfulness) กิจกรรม “การพัฒนาสุขภาพอยู่เป็นสุข” การสาธิตการใช้อุปกรณ์วัดความเค็มในอาหาร วัดความดัน การตรวจสุขภาพหัวใจ การสาธิตโมเดล Urban Farm แปลงผักในเมือง ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพมหิดล  Wellness Research & Regional Center มีบทบาทในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนทางด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน