พิธีปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย (The Kyoto University International ONLINE Symposium 2020 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia)
December 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk” ในงาน Mahidol Sustainable Week 2020

DSC_0178

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนา “MU SDGs Talk” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Mahidol Sustainable Week 2020 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ สุขภาพที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน บรรยายหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม กับ สุขภาพ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี ย่อมส่งผลให้สุขภาพดีตามไปด้วย โรคร้ายแรงส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ ดังนั้น การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดมาตรการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร กล่าวว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มีศักยภาพในการทำลายสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง เพื่อผลกำไรสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น ตลอดเวลา รวมถึงสร้างความต้องการในตัวสินค้าจนเกินความจำเป็นให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในการทำลายสภาพแวดล้อม จนก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนในอนาคตได้ ดังนั้น แนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานที่ว่า “ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็ดำเนินต่อไม่ได้” เพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างองค์กรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน