พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
December 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
December 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสมทบโครงการ DCU จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

DSC_1926

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสมทบเพื่อการศึกษาในโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) นำทีมโดย คุณภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2 คุณวันทนีย์ สุรพิบูล ผู้อำนวยการผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 2 Client Coverage 2.7 คุณเขมรุจิ จินดา ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ DCU เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY และสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University” (DCU) มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก