โครงการประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
May 1, 2018
อธิการบดีให้สัมภาษณ์การถ่ายทำ Presentation งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ
May 2, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)”

engage09

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)” ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 : Excellence in professional service and social engagement เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศาตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการปฎิบัติงานตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)” จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม”  โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้แนวทางและเสนอความคิดเห็น โดยมี อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ

Recent post