การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)”
May 2, 2018
ศิริราชปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว…ครั้งแรกในเอเชีย
May 2, 2018

อธิการบดีให้สัมภาษณ์การถ่ายทำ Presentation งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ

present3

2 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์การถ่ายทำ Presentation เพื่อใช้ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 เนื่องด้วยวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 17 แห่ง หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 และงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 The 5th Ratchasuda International Conference on Disability 2018 “Moving Towards Sustainable Society for All” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Recent post