อธิการบดีให้สัมภาษณ์การถ่ายทำ Presentation งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ
May 2, 2018
เสวนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา MUGE 101 – 103
May 2, 2018

ศิริราชปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว…ครั้งแรกในเอเชีย

si02

2 พฤษภาคม  2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวเรื่อง ศิริราชปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ- ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว…ครั้งแรกในเอเชีย” (Siriraj: The First Combined Heart – Liver – Kidney Transplantation in Asia) ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช  โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับ รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับและหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายหัวใจ รศ.นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์ ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายไต และ อ.พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร อายุรแพทย์โรคหัวใจและปลูกถ่ายหัวใจ พร้อมด้วยผู้ป่วยและมารดา ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้สึกถึงการปลูกถ่ายอวัยวะ  นับเป็นความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้คณะฯ และวงการแพทย์ไทยที่ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายอวัยวะให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดในประเทศไทย การปลูกถ่ายอวัยวะนั้นถือเป็นการรักษามาตรฐานสำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น  ส่วนใหญ่การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ มักทำเพียง 1 อวัยวะให้แก่ผู้รับบริจาค 1 ราย อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 1 อวัยวะ อาทิ ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือภาวะตับวาย อาจมีภาวะไตวายร่วมด้วย เป็นต้น การผ่าตัดปลูกถ่ายมากกว่า 1 อวัยวะ สำหรับผู้ป่วยจึงจำเป็นในการที่จะช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้

http://www.si.mahidol.ac.th/th/pr/DataPress/Press020561.docx

http://www.si.mahidol.ac.th/th/pr/DataPress/Pic020561.rar

Recent post