หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สนองแนวพระราชดำริ “คืนสุขภาพฟันดีสู่ชุมชน”
May 1, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)”
May 2, 2018

โครงการประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

obe01

วันที่  1 พฤษภาคม2561 ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยมีอาจารย์จากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   อาจารย์ ดร.ยอดยิ่ง  แดงประไพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุประพัฒน์  สนใจพาณิชย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นวิทยากรบรรยาย

ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดอบรมและร่วมเรียนรู้การทำหลักสูตรการศึกษาแบบ  Outcome Based Education (OBE)  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพตามความต้องการของสังคมอนาคตสามารถแข่งขันระดับโลกได้  ดังนั้น  นอกเหนือจากกการจัดการศึกษา การจัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนแล้ว  การวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้เรียน ซึ่งการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Basic Principle of Assessment  Performance Assessment  และฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประเมินผลไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนต่อไป

Recent post