การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560
May 1, 2018
โครงการประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
May 1, 2018

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สนองแนวพระราชดำริ “คืนสุขภาพฟันดีสู่ชุมชน”

dent6

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมมือกับภาควิชาทันตกรรมภาคเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ทำการรักษาและให้ความรู้ เด็กนักเรียน เเละครูเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 24-25 เมษายน 2561 โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post