หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สนองแนวพระราชดำริ “คืนสุขภาพฟันดีสู่ชุมชน”
May 1, 2018

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560

grad4

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินการโดย องค์การนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประกวด และร่วมพิจารณาตัดสิน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านสื่อ Multimedia ได้อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post