คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดอบรม “Community Health & Diseases in Thailand”
May 22, 2018
การบรรยายพิเศษ “รู้ทันประโยชน์และปัญหาการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
May 23, 2018

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd QS World Conference and Exhibitions

ph1

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมงาน The 2nd QS World Conference and Exhibitions ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ RUDN University กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย (Session Track Chairs) ในฐานะคณะกรรมการวิชาการการจัดประชุม ในหัวข้อ Strategies for University Excellence: Ranking, Branding and Beyond และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย (speaker) ในหัวข้อ “QS Open Clinic on International Collaboration: Excellence in Execution”

Recent post