การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd QS World Conference and Exhibitions
May 23, 2018
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560
May 23, 2018

การบรรยายพิเศษ “รู้ทันประโยชน์และปัญหาการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

know3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 10/2561 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “รู้ทันประโยชน์และปัญหาการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post