สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้บรรจุสาระของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
May 18, 2018
AIM Talk : AAC” แอพพลิเคชันทางเลือก สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสาร
May 18, 2018

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรมเสวนา “เสภาที่เรือนไทยมหิดล”

thai-house05

18 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เสวนา “เสภาที่เรือนไทยมหิดล” ในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “เสภา , เรือนไทย และเสภาขุนช้างขุนแผน” โดยมีอาจารย์วีระพงศ์ มีสถานนักปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ดำเนินรายการโดย อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร และการบรรเลงปี่พาทย์เสภาโดยวงดนตรีไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยอาจารย์พีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ(หัวหน้าวงดนตรีไทย) จากสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แนะนำการบรรเลง ประกอบด้วย เพลงโหมโรงแขกมอญ , เพลงจีนแสปริศนา , เพลงเชิดจีน ออกแขกบรเทศ โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ออกตัวแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี” เพลงโอ้ลาว และเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post