ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
May 18, 2018
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรมเสวนา “เสภาที่เรือนไทยมหิดล”
May 18, 2018

สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้บรรจุสาระของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

pic11

วันที่  18 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์  คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้บรรจุสาระของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ศาลายาพร้อมกล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเชื่อมโยง Outcome-based Education  นักศึกษาจะต้องมีความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะและ Generic Program ให้สามารถใช้ความรู้ในสาขาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม  ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวถึงนโยบายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยมหิดลด้านกิจการนักศึกษา พร้อมนี้  ได้มีการกำหนดกลยุทธ์การสอน  การวัดและประเมินผล  รวมถึงวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการเรียนรู้   โดยมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของรายวิชาที่ได้รับการบรรจุสาระหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาของตนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการ Workshop ให้แก่คณาจารย์จากคณะต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ตามกระบวนการที่กำหนดได้แก่  Learning Outcome  องค์ประกอบของหลักสูตรการเรียนการสอน  วิธีการวัดผล  รวมถึงกระบวนการคิดและแก้ปัญหาในรายวิชา  เป็นต้น

Recent post