การประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางการศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
May 18, 2018
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้บรรจุสาระของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
May 18, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

am6

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย , นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี , นายกิตติพศ ดำบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามครั้งนี้ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือจัดทำหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นำร่องพื้นที่ชายโขงและชายขอบเขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Recent post