News 2564


Research 

January 21, 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022)

January 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 1 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’

January 22, 2021

คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ร่วมถวายพระพร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

January 22, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา