News 2564


Research 

December 17, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

December 17, 2021

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 3/2564

December 17, 2021

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 18 ปี

December 18, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาสำหรับกลุ่มแรงงานและบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในไทยทั้งในฐานะประเทศปลายทางและต้นทาง”