News 2564


Research 

March 16, 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022) กิจกรรมที่ 2

March 16, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 “Children & Nature-deficit Disorder เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”

March 16, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงคมนาคม พัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่น BKK Rail รวบรวมข้อมูลการเดินรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง

March 16, 2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านสุขภาพ กับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์