News 2564


Research 

October 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2564”

October 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

October 16, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 5”

October 16, 2021

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดสัมมนา “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีการจัดการธุรกิจยั่งยืนระดับโลก”