News 2564


Research 

December 27, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 11/2564 ในหัวข้อ “หนังสือ และ การอ่าน พื้นฐานของการพัฒนาเด็ก”

December 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้สังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 1” ครั้งที่ 2

December 28, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

December 28, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยการผลิตวัสดุทันตกรรม กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์