News 2564


Research 

September 29, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดกิจกรรมครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

September 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ “JavaScript Framework (Node.js & React)”

September 30, 2021

ม.มหิดล จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

October 1, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาส ความท้าทาย และทัศนะ ด้านการศึกษาต่อประชาคมอาเซียน”