คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้าน Drug Discovery
March 15, 2021
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 “Children & Nature-deficit Disorder เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”
March 16, 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022) กิจกรรมที่ 2