โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022)
January 21, 2021
คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ร่วมถวายพระพร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
January 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 1 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’