แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 ฉบับทบทวน พ.ศ.2564

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล อัปเดต วันที่ 21 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดต้นฉบับ : Click

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล Click