ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

Sawitree
ดร. สาวิตรี สันติพิริยพร

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
__________________________
Email: sawitree.san@mahidol.ac.th

anuch
นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง
__________________________
Email: dircopfa@mahidol.ac.th

Tewon
นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
__________________________
Email: dircopga@mahidol.ac.th

teerapan
นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
__________________________
Email: theerapan.vim@mahidol.ac.th

wanpimon
นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
__________________________
Email: wanpimon.sen@mahidol.ac.th

kanapot
นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
__________________________
Email: dircopla@mahidol.ac.th

jariya
นางจริยา ปัญญา

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
__________________________
Email: dircoppr@mahidol.ac.th

phutiset
นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
__________________________
Email: puttised.tan@mahidol.ac.th

paweena
นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
__________________________
Email: paveena.lav@mahidol.ac.th

haruatai
นางหฤทัย เที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
__________________________
Email: harutai.thi@mahidol.ac.th

maneerat
นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
__________________________
Email: dircopra@mahidol.ac.th

keerati
นางกิรติ สอนคุ้ม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
__________________________
Email: kirati.sor@mahidol.ac.th

26717011-4
ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
__________________________
Email: vachararutai.boo@mahidol.ac.th

uthaiwan
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
__________________________
Email: utaiwan.jam@mahidol.ac.th

luechai
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
__________________________
Email: luechai.sri@mahidol.ac.th

wiriya
รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยา ชินวรรโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
__________________________
Email: wariya.chi@mahidol.ac.th

phanya
นายปัญญา ธำรงธีระกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์
__________________________
Email: panya.tam@mahidol.ac.th

paweena
นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
__________________________
Email: headsidm@mahidol.ac.th

suwanna
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน
__________________________
Email: Suwanna.jan@mahidol.ac.th

kittikorn
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
__________________________
Email: kitikorn.cha@mahidol.ac.th

patthachai
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน

รักษาการแทน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
__________________________
Email: pattarachai.kir@mahidol.ac.th

Nuttaneeya-02
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
__________________________
Email: nuttaneeya.tor@mahidol.ac.th

Rochapon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
__________________________
Email: rochapon.wac@mahidol.ac.th