นายสมชาติ พนาเกษม


ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล


ผู้อำนวยการกองคลัง

นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี


ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์


ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร


ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง


ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นางจริยา ปัญญา


ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

นายมาโนชญ์ เหล็กดำรง


ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ


ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางหฤทัย เที่ยงธรรม


ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก


ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางกีรติ สอนคุ้ม


ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช


ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

นายธรรญา สุขสมัย


ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ


ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. วิริยา ชินวรรโณ


ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ

นายปัญญา ธำรงธีระกุล


ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ


รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์


ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน

-


ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ


รักษาการ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม