ดร. สมชาติ พนาเกษม


ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล


ผู้อำนวยการกองคลัง

นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี


ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์


รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร


ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง


ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นางจริยา ปัญญา


ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน


ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ


ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางหฤทัย เที่ยงธรรม


ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก


ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางกิรติ สอนคุ้ม


ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช


ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์


ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ


ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. วิริยา ชินวรรโณ


ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ

นายปัญญา ธำรงธีระกุล


ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ


รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์


ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต


รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ


รักษาการ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม