นโยบายไม่รับของขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดล (NO GIFT POLICY)

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565

NO GIFT POLICY

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมค่านิยมองค์กร “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้หลักการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ขอความร่วมมือจากประชาคมมหิดล งดเว้นการรับ และการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

อ่านประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล