มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ เพื่อสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรค และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งจะจัดบริการให้ตามความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพิการรายบุคคล รวมทั้งสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทั่วไปและคนพิการ ประกอบด้วย

DSS

ประเภทของบริการ
1. อำนวยความสะดวกในการสอบ เช่น การขยายเวลาสอบ ผู้ช่วยอ่านข้อสอบ ฯลฯ
2. บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสารอักษรเบรลล์ สื่อภาพนูน เอกสารขยายใหญ่ ฯลฯ
3. บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
4. บริการอาสาสมัคร
5. บริการให้คำปรึกษา
6. บริการล่ามภาษามือ และผู้ช่วยจดคำบรรยาย

จุดบริการนักศึกษาพิการ /สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดบริการสำหรับนักศึกษาพิการ จำนวน 2 จุด คือ

1. หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ให้บริการนักศึกษาพิการจากคณะ สถาบัน วิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ
สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสา ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214 e-mail : mahidol.dss@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/dssmahidol

2. หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการวิทยาลัยราชสุดา
ให้บริการนักศึกษาพิการที่ศึกษาในวิทยาลัยราชสุดา
สถานที่ตั้ง : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
โทร0-2889-5315-9 ต่อ 1114
Website : http://www.rs.mahidol.ac.th/thai/student/dss.html