โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Logo Design Contest:“50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University”