โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ (MUIAO) ม.มหิดล จัดอบรมโครงการ Train the Virtual Trainer

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ครั้งที่ 1/2566
January 10, 2023
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 11
January 11, 2023

โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ (MUIAO) ม.มหิดล จัดอบรมโครงการ Train the Virtual Trainer

วันที่ 10 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม Train the Virtual Trainer ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ (MUIAO) สำนักงานอธิการบดี โดยมี อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายให้แก่บุคลากรชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมช่วยสอนออนไลน์ เช่น Zoom Application และโปรแกรมช่วยสอนออนไลน์อื่นมาใช้ในการเรียนการสอน การบรรยายและการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการจัดอุดมศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบัน