มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงาน “วันรามาธิบดี” ประจำปี 2566
May 4, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือหลักสูตร Dual Degree ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน
May 6, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเยือน Ministry of Education, Culture, Research and Technology และสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ Universitas Indonesia (UI), Gadjah Mada University (UGM), Airlangga University และ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อหารือในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การทำ Active Recruitment และการส่งเสริม MU Alumni Association ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ ได้มีการตกลงความร่วมมือดังนี้

1. จัดตั้ง MU – Indonesian Higher Education Institutions Consortium ซึ่งในระยะเริ่มต้นจะประกอบไปด้วย Universitas Indonesia (UI), Gadjah Mada University (UGM), Airlangga University และ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เพื่อทำกรอบความร่วมมือเสนอให้กับ Ministry of Education, Culture, Research and Technology ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ในเรื่องการทำ Research Matching Fund การผลักดันความร่วมมือทางการศึกษา เช่น การทำ Double Degree Programme ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ด้านบริหารธุรกิจ ฯลฯ และการทำ Entrepreneurship Mobility and Internship Programme

2. การประสานความร่วมมือกับ Ministry of Education, Culture, Research and Technology ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาอินโดนีเซีย ผ่านโครงการ LPDP (ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย) ในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นสาขาวิชาขาดแคลนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

3. การดำเนินการเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการแพทย์​ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และกายภาพบำบัด

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (AUN – HURS) ได้มอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่ Universitas Indonesia (UI), Gadjah Mada University (UGM) และ Airlangga University ที่ได้เข้าร่วมใน HURS โดยได้รับการจัดระดับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพในระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว

ข้อมูลและภาพโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล