ม.มหิดล ประชุมหารือความร่วมมือด้าน Drug Discovery ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
January 21, 2022
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัด Asian Connections โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
January 22, 2022

ม.มหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศกร ตันติลีปิกร รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในฐานะประธานโครงการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Ecosystem รองรับการพัฒนา Medical devices การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามทิศทางมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยมหิดล