ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส” ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2022/2023 International Organizing Committee Meeting
January 26, 2022
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานปาฐกถาเกียรติยศ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2020-2021
January 26, 2022

ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส” ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส” ซึ่งกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญแสง ชีระภากร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

การบรรยายครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารงาน และการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล